کارگاه مدار ماسه

You are here

در اين کارگاه فرايند تهيه مخلوط ماسه قالبگيري با استفاده از مخلوط کن هاي بچي بتعداد چهار دستگاه صورت مي گيرد. سيستم کنترل مخلوط کن ها بصورت PLC است که کليه مراحل تهيه ماسه را تحت کنترل خود دارد.کيفيت مخلوط ماسه قالبگيري توسط آزمايشهاي پيش بيني شده اي بصورت ساعتي -روزانه -هفتگي کنترل مي شود.ماسه آماده شده بوسيله مجموعه نوار نقاله ها در اختيار خطوط قالبگيري قرار ميگيرد.