مدیران

You are here

بابک ضیغمی
مدیر عامل
بهمن شیرینی
مدیر توسعه منابع انسانی
فرهاد صباحی
مدیر پروژه تحقیقات مواد
پیمان قصیری
مدیر تامین و تدارکات
حاتم نامدار
مدیر بازاریابی، صادرات و فروش
یونس سعید زاده
مدیر توسعه مهندسی
حسین رحیمیان
مدیر پشتیبانی تولید
علی عباسپور
مدیر مالی
کریم آقاجانی
مدیر حراست
رامین احمدی
حسن اکبرزاده
مدیر طرح و برنامه
وحید عمرانی
مدیر تضمین کیفیت
بابک موسی نژاد
مدیر ارشد تولید