ارزش ها

You are here

ارزشهاي سازماني شركت ريخته گري تراكتورسازي ايران:

  • نظم و انضباط ، صداقت و سخت کوشی
  • کار ایمن ، با کیفیت و بموقع و توجه به محیط اطراف
  • ارتقاء عملکرد ، کارایی و اثربخشی
  • یادگیری ، نوآوری و کار گروهی و کمک به موفقیّت دیگران
  • خود کنترلی و مراقبت از اموال ، تجهیزات و ماشین آلات 
  • مشتری مداری ، تکریم همکاران و ذی نفعان