محل دایمی نمایشگاه های بین المللی تهران - 11 الی 14 آذر ماه 1397