این مراسم با حضور مدیر محترم توسعه منابع انسانی و روحانی شرکت حاج آقا غفارزاده و جمعی از پرسنل در محل نمازخانه شرکت برگزار گردید